แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะในด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อตอบสนองความต้องการครูในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

3. นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4. นักจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย