แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 43 กำหนดให้ วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายและผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูได้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรดนตรีศึกษา จึงประกอบไปด้วยรายวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์เกี่ยวกับ ปรัชญาหลักสูตรการสอน คุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ จิตวิทยา วิชาการด้านดนตรี การปฏิบัติเครื่องดนตรี การวัดผล การประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประโยชน์ แก่บัณฑิต ซึ่งสามารถนำความรู้ทั้งหมด ไปบูรณาการเพื่อใช้ในการสอน ตลอดจนสามารถนำความรู้ ไปใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน หรือพัฒนา นวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนได้

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 178 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครู

2. บุคลากรทางการศึกษา

3. นักดนตรี

4. นักประพันธ์

5. นักจัดรายการวิทยุ

6. ผู้ผลิตงานดนตรี

7. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับดนตรี