แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 กำหนดให้วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบด้วย โครงสร้างที่ว่าด้วย หมวดการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอก เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. อาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา

3. บุคลากรทางการศึกษา

4. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

5. นักวิชาการศิลปะ

6. เจ้าหน้าที่ของรัฐในสาขาที่เกี่ยวข้อง