แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูนาฏศิลป์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการครูในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูผู้สอนด้านนาฏศิลป์

2. บุคลากรทางการศึกษา

3. นักแสดง

4. งานเบื้องหลังการแสดง

5. อาชีพอิสระด้านการแสดง