แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนให้เกิดทักษะทางด้านการเงิน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยผสมผสานศาสตร์ด้านการเงินกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจและทางการเงินได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. พนักงานธนาคาร

2. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน

3. นักวิชาการสรรพากร

4. นักวิชาการเงินและการคลัง

5. นักวางแผนการเงิน

6. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

7 เจ้าหน้าที่ประกันภัย