แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้มีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จึงต้องผลิตนักบริหารจัดการที่มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติปรัชญาการอุดมศึกษาปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมาตรฐานวิชาการสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ

2. ข้าราชการหรือพนักงานราชการในองค์กรภาครัฐ

3. พนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน

4. นักวิเคราะห์แผนและนโยบายในองค์กรภาครัฐและเอกชน

5. นักวิชาการในสายงานบริหารจัดการ

6. อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษา