แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ด้านการสื่อสารการตลาด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก้าวทันเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปรับใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับสังคมไทย และใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

3. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักสื่อสารการตลาด

2. นักวางแผนสื่อ

3. นักขายและนักการตลาด

4. เจ้าของกิจการ

5. นักประชาสัมพันธ์/นักโฆษณา

6. นักบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

7. นักการสื่อสารองค์กร

8. นักบริหารตราสินค้า

9. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการสื่อสาร