แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

องค์ความรู้ด้านการสื่อสารหรือสาขาวิชา “นิเทศศาสตร์” มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตในยุคไร้พรมแดนเนื่องจากสังคมปัจจุบันการสื่อสารได้เข้าไปมีบทบาทในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ประกอบกับการสื่อสารทุกแขนงได้ทวีบทบาทสำคัญและ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักสื่อสารในยุคปัจจุบันต้องเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ก้าวหน้าและกว้างขวางเพื่อส่งเสริมวิชาชีพนี้ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคมไทย

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงเกิดขึ้นด้วยพันธกิจที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพในด้านวิชาการ องค์ความรู้ทางการสื่อสารจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารหรือด้านนิเทศศาสตร์แก่ผู้เรียน โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารภายในสังคมท้องถิ่นตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงต่อไปได้

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

นักข่าว นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ บรรณาธิกร กองบรรณาธิการ นักประชาสัมพันธ์ พิธีกรนักโฆษณา นักการตลาด นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง