แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถทักษะทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมอาเซียน รวมทั้งให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

3 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและธุรกิจเอกชน

2. นักวางแผนนโยบายและทางด้านทรัพยากรมนุษย์

3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

4. วิทยากรบรรยาย

5. นักบริหารแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

6. นักวิจัยทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8. ครูผู้สอนและครูผู้ช่วย