แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

การดำเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับสภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานด้านการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตด้านการตลาดให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านการตลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตที่มีคุณภาพ และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญาทุกสาขา

3.เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2. พนักงานหรือผู้บริหารงานด้านการตลาด

3. พนักงานหรือผู้บริหารงานด้านการขาย

4. พนักงานหรือผู้บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

5. นักวิชาการการตลาด

6. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

7. นักการตลาดออนไลน์

8. ที่ปรึกษาด้านการตลาด

9. นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร