แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เนื่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้มีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ที่มีอิทธิพลต่อวิชาชีพบัญชี เป็นอย่างมาก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญและทักษะทางวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

ดังนั้น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่ได้มีการปรับปรุงชื่อวิชาและเนื้อหาของรายวิชาโดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  300 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ด้านการทำบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3. ด้านการบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7. ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี