แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยระดับปริญญาตรี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สอดคล้องกับยุทธศาตร์แผนการพัฒนาประเทศฉบับที่11มีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ และในปัจจุบันการแข่งขันการศึกษาในระดับสากลได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีศักยภาพที่โดดเด่นด้วยประสบการณ์ในการจัดการศึกษาด้านบริการธุรกิจมากกว่า 30 ปี มีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และการคมนาคมสะดวก มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพด้านการบริหารจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตรงตามความต้องการ มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและทักษะด้านการจัดการศึกษา มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้หลากหลาย และศิษย์เก่าเป็นผู้มีชื่อเสียงในภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการแข่งขันด้านการให้บริการการศึกษาในระดับปริญญาตรีในเขต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการแข่งขันในระดับที่สูง

จากโอกาสและศักยภาพดังกล่าวมาข้างต้นทำให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยในระดับปริญญาตรีในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรีทางด้านแรงงานภายในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักเศรษฐศาสตร์ / เศรษฐกร

2. นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งของภาครัฐและเอกชน

3. นักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

4. นักวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ

5. พนักงานธนาคารและธุรกิจเอกชน

6. นักวิชาการสายสังคมศาสตร์

7. นักบริหารทั้งของภาครัฐและเอกชน

8. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

9. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น

10. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศอาทิเช่นธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเป็นต้น

11. นักวิเคราะห์ระบบนักเศรษฐศาสตร์เฉพาะทางอาทิเช่นนักเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนักเศรษฐศาสตร์พลังงานนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นต้น

12. ข้าราชการพนักงานของรัฐในกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์เป็นต้น