แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3. โปรแกรมเมอร์ หรือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

6. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์

8. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นักผลิตสื่อประสม

10. ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น