แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรสถิติประยุกต์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในด้านสถิติ โดยนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การพัฒนาอาชีพ ซึ่งบัณฑิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักสถิติ

2. นักวิชาการสถิติ

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

4. ผู้ช่วยนักวิจัย

5. นักวิชาการเวชระเบียนสถิติ

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7. บุคลากรทางการศึกษา