แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นต่อ การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนากับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งในห้องปฏิบัติการและการทำงานภาคสนาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นที่ต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ตอบสนองการพัฒนาและ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2.ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล

3. นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน

4. ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

6. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม