แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำไปอธิบายศาสตร์ต่างๆ ได้ชัดเจน มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การจัดการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จึงเป็นไปเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงต้องเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้บริสุทธิ์หรือองค์ความรู้ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2. ผ่านการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการรับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักวิจัยหรือนักวิชาการ

2. บุคคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน

3. นักวิเคราะห์นโยบายหรือนักวางแผนในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน

4. นักวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน