แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีหลักการในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน อาชีพ อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ต้องผ่านการสอบปฏิบัติทักษะดนตรีตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ศิลปิน

2. นักวิชาการทางด้านดนตรี

3. ผู้สอนดนตรี

4. นักประพันธ์เพลง

5. ผู้ผลิตงานทางดนตรี


ย้อนกลับ