แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และทันสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมท้องถิ่นและสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรศิลปบัณฑิต จึงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะในท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติและสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นในการพัฒนาศักยภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชน องค์กรของรัฐและเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ โดยใช้องค์ความรู้เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นและในประเทศต่อไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. มีพื้นฐานด้านทักษะทางด้านวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบนิเทศศิลป์

3. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ

4. เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ศิลปิน

2. ผู้สอนศิลปะ

3. ผู้ประการอิสระด้านศิลปะ

4. นักออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์

5. นักออกแบบฉากการแสดง

6. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Design)

7. นักเขียนภาพประกอบการ์ตูน

8. นักออกแบบด้านศิลปะ

9. บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

10. บุคลากรฝ่ายศิลป์ทั้งภาครัฐและเอกชน

11. นักวิชาการทางด้านศิลปะทั้งภาครัฐและเอกชน