แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ในปัจจุบันงานด้านการพัฒนาสังคมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะสภาพปัญหาในสังคมไทยมีหลากหลาย และปัญหาต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ จากความไม่รู้ สู่ความจนและการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ดังนั้น การผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาสังคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาประเทศใดๆ ก็ตามย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การมุ่งสร้างบัณฑิตการพัฒนาสังคมจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนต่อไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักพัฒนาสังคมและนักพัฒนาชุมชน ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

2. นักวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาสังคม และนักวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาชุมชนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

4. นักสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

5. นักวิจัยทางด้านการพัฒนาสังคม ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน