แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความสำคัญดังนี้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมหาวิทยาลัย อาจจัดหลักสูตรปรับพื้นฐานความรู้ หรือวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

5. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. พนักงานธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. พนักงานหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ

3. ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก