แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ในสังคมของมนุษย์นั้นมีสมาชิกจำนวนมากที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความคิดเห็นและพฤติกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบหรือกติการ่วมกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ และช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมไม่ให้เกิดความวุ่นวาย กฎหมายมีความสำคัญต่อสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติ การก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม หรือหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น การเรียนกฎหมายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการที่ประเทศใดจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในแนวทางใดก็ตาม ถ้าได้มีบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหลักการให้ทุกคนปฏิบัติตาม ก็ย่อมทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประสบผลสำเร็จได้สูงกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมตามปกติ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  200 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ผู้พิพากษา

2. อัยการ

3. ทนายความ

4. นิติกร

5. ที่ปรึกษากฎหมาย

6. พนักงานราชการ

7. ตำรวจ

8. งานด้านกฎหมายในบริษัทเอกชนหรือองค์กรอิสระ