แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นและในภาคธุรกิจของชาติ เป็นบุคลากรหรือนักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถในการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มาบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและยกระดับสินค้าเพื่อการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการของแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั้งยืน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์

2. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

3. นักวิชาการออกแบบและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ

4. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กรเอกชน

5. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

6. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ/เจ้าของกิจการเกี่ยวกับออกแบบและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์