แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 4 ปี

ผลิตครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา เป็นผู้สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำความรู้สู่สากล

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 154 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  90 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต)

2. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

3. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2. ครูและอาจารย์สาขาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา

3. ครูผู้สอนในสถานศึกษาในระบบในระดับการศึกษาอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

4. ครูผู้สอนในสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

5. ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นักวิชาการทางด้านการศึกษา

7. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ