แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 4 ปี

มุ่งผลิตครูการศึกษาพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนา และยกระดับความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้อ่านออกเขียนได้ และดำรงชีวิตอิสระด้วยตนเองได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการความรู้ทางการศึกษาพิเศษ และทักษะแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2.ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3.คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูผู้สอนในโรงเรียนปกติทั่วไป ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนทุกสังกัด เช่น สพฐ. กทม.

2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา

3. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4. นักกระตุ้นพัฒนาการ