แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 5 ปี

หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตครูสอนภาษาจีนที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน บูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริง ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2.ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3.คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักวิชาการทางการศึกษา นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านภาษาจีน

3. ผู้ออกแบบหลักสูตรและผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน