แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและอังกฤษ 5 ปี

 

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2.ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3.คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1.ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

2.นักวิชาการทางการศึกษา นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ

3.นักแปลภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ

4.มัคคุเทศก์

5.พนักงานบริษัทเอกชน