แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล 4 ปี

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพครูและวิศวกรรมเครื่องกลที่ดี สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา 

1.หลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 คน

2.หลักสูตรเทียบโอน จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ เทียบเท่า

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

3. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูผู้สอนในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และเครื่องกลในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน

2. ครูผู้สอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในสถานศึกษาของรัฐขั้นพื้นฐานและเอกชน

3. วิทยากรฝึกอบรมทางด้านเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งของภาครัฐและเอกชน

4. นักปฏิบัติการทางด้านเครื่องกล หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

5. นักวิชาการที่เกี่ยวกับงานทางด้านเครื่องกล

6. พนักงานขายอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล

7. ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องกล