แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม็คคาทอนิกส์และหุ่นยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตร เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แมคคา-ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยเน้นทักษะการปฏิบัติ รวมถึงประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอ-นิกส์และหุ่นยนต์ ให้มีการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์เพื่อไปประยุกต์แก้ปัญหาและประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการหรือภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน ซึ่งต้องผ่านการเทียบโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ

5. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 6. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกร/ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตที่มีระบบอัตโนมัติ

2. วิศวกร/ที่ปรึกษาด้านระบบแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

3. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

4. นักพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

5. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม องค์การธุรกิจและรัฐบาล