แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม็คคาทอนิกส์และหุ่นยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ มีความแม่นยำ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และมีความยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาในอนาคต ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ร้านค้าอัตโนมัติ บ้านอัตโนมัติ ระบบจราจรอัตโนมัติระบบแสงสว่างอัตโนมัติ ฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรับเข้าศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนรายวิชา ซึ่งการเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

2. วิศวกรไฟฟ้า

3. วิศวกรอัตโนมัติ

4. วิศวกรซ่อมบำรุง

5. วิศวกรฝ่ายผลิต

6. วิศวกรวัดคุม

7. วิศวกรที่ปรึกษา

8. วิศวกรโครงการ