ใบสมัคร รอบที่ 2 สอบคัดเลือกและรับตรง

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ใบสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

เลือกความต้องการเข้าศึกษา