การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะและหน่วยงานทางการศึกษา
edu

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่มีประวัติการดำเนินงานมายาวนานพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงวาระครบ 100 ปี ผ่านช่วงเวลายุคต่าง ๆ มา 5 ยุค ดังนี้...

huso

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ...

sci

คณะวิทยาศาสตร์

ผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการปฏิรูป...

man

คณะวิทยาการจัดการ

ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต และมุ่งเน้นการกระจายโอกาส...

คณะเทคโนโลยี

ผลิตบัณฑิต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ของประเทศ...

คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาทางการพยาบาลและผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ...

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางงานช่างและการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสาน...

หลักสูตรเพิ่มเติม

แนะนำหลักสูตร

ศิลปศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ [TH]/ [EN] [UPDATE 28/11/66]

Timeline | การรับสมัคร ปีการศึกษา 2567
1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67  
รับสมัคร รอบรับตรงทั่วไป
(ไม่ต้องยื่น portfolio ไม่มีการสอบคัดเลือก)
1 – 17 พ.ย. 66                
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 1
1 พ.ย. 66 – 22 ธ.ค. 66  
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 1
29 ม.ค. 67 – 11 ก.พ. 67 
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 2
29 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 2
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
1 ศตวรรษ ราชภัฏอุดรธานี | ร้อยเรียง เปลี่ยนผ่าน สู่ความยั่งยืน